Het jaarplan 2023 van de wijkraad

Jaarplan 2023

Samenstelling en werkwijze

Samenstelling wijkraad

De wijkraad bestaat volgens de gemeentelijke verordening uit minimaal drie personen met een inspanningsverplichting tot vijf personen. Het dagelijks bestuur van de wijkraad bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, het dagelijks bestuur legt verantwoording af aan de wijkraad.

Kerntaak wijkraad

De kerntaak van de wijkraad is het behartigen van de belangen van de bewoners van de wijk.

Werkwijze wijkraad

De wijkraad vergadert conform de verordening van de gemeente Haarlem één keer per maand of zoveel meer of minder als nodig. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen worden bijgewoond door belangstellenden en betrokken bewoners.

De wijkraad werkt met werkgroepen en commissies die worden samengesteld rondom een thema of aandachtsgebied. In deze werkgroep of commissie zit in ieder geval één lid van de wijkraad ten behoeve van de afstemming.

Cyclus

De wijkraad stelt een jaarplan op dat wordt vastgesteld in januari van dat jaar, tevens maakt de wijkraad een jaarverslag, na een evaluatie die medio december wordt gehouden die tevens input levert voor het dan nieuw op te stellen jaarplan.

Bezoek externe vergaderingen

De wijkraad is vertegenwoordigd in de volgende vergaderingen:

  • WBO-vergaderingen (maandelijks)
  • Wijkplatform Noord

Activiteiten, werkgroepen en aandachtspunten

Beoogde activiteiten

  • Rondom de kerst zal er een activiteit worden georganiseerd met samenzang

Werkgroep Groen

De werkgroep groen houdt zich bezig met het vergroenen van de wijk.

Projectgroep ontwikkeling Nieuw Guineaplein

Er is een projectgroep voor de ontwikkeling van het Nieuw Guineaplein. Een stuk van het plein wordt bestemd voor moeders/oma’s en kleine kinderen. Er moet een lage afscheiding komen naar de straat, zodat de kinderen daar niet kunnen komen.

Ook moet er rekening worden gehouden met oudere kinderen en jongeren van 12 tot 22 jaar. En voor ouderen moet er ruimte zijn voor een jeu-de-boules-baan. Centraal staat de participatie van bewoners en de verbinding. De beoogde opening van het plein zal zijn medio mei/juni 2023 met een informatiemarkt.

Ruimtelijke ontwikkelingen

De wijkraad volgt de ontwikkelingen en geeft gevraagd en ongevraagd advies over projecten die gepland zijn of worden.

Aandachtspunten

  • Relatie met andere organisaties: uitgangspunt is om elkaar te versterken
  • De verandering doordat vanHierHaarlem de ondersteuning in het sociale domein in Haarlem zal gaan verzorgen, als opvolger van Dock
  • De ontwikkelingen van het wijkplatform als opvolger van de wijkraad
  • Jongerenwerk
  • Zonnepark en windmolens in de Waarderpolder

P.R.

Het wijkblad verschijnt drie keer per jaar: een voorjaar-, zomer- en wintereditie. In ieder geval één lid van het dagelijks bestuur is betrokken bij de redactie, realisatie en bezorging. Daarnaast is er de website die actief wordt beheerd en zijn er informatieborden.

Project 1828

Tijdelijke opfleuring van Spaarndamseweg 13 oftewel het KV-station
Van de projectontwikkelaar:

Beste leden van de klankbordgroep,

Zoals u waarschijnlijk weet is het transformatorstation op de locatie Spaarndamseweg 13 beklad. We hebben van verschillende buren begrepen dat zij zich storen aan dit aangezicht. Daarom hebben we een ontwerper gevraagd om de muur waarop diverse buren uitkijken te laten verfraaien door een muurschildering.

Kunstenaars Phylos Donkertino en Ben Plummer hebben in onze opdracht een muurschildering ontworpen voor de westzijde van de Spaarndamseweg 13.
Voor het ontwerp ‘Cycle of life’ hebben zij zich laten inspireren door de levensfase van de nieuwe bewoners van 1828. Vogels op het kunstwerk staan symbool voor grootbrengen, uitvliegen en je eigen weg vinden.
Precies wat de toekomstige bewoners van 1828 Haarlem ook gaan doen.

Op maandag 3 oktober 2022 is gestart met het aanbrengen van de grondlaag. De direct omwonenden worden vandaag hierover geïnformeerd middels een brief in de bus. Het duurt vervolgens twee tot drie weken – afhankelijk van het weer – totdat de muurschildering gereed is. De leden van het 1828 Haarlem woonpanel zullen later deze maand samen met de wethouder een laatste hand leggen aan de muurschildering.

De presentatie en het verslag van afgelopen klankbordgroepsessie is nu te vinden op onze website www.spaarndamseweg13.nl/bijeenkomsten.
Binnenkort volgt er meer informatie over een brede slotbijeenkomst via onze digitale nieuwsbrief. U kunt zich hiervooraanmelden op onze website.

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Jolijn Goertz via info@spaarndamseweg13.nl of telefonisch via 020-523 50 90.

Met vriendelijke groet,
Projectteam Spaarndamseweg 13