Ontwikkelvisie Spaarndamseweg

Spaandamseweg_uitnodiging14mei

De gemeente is bezig een zogenaamde ‘Ontwikkelvisie Spaarndamsewegzone’ te maken. Hierin komen de voorwaarden waaraan de ontwerpen van de ontwikkelaars moeten voldoen. Voor de Indische Buurt Noord betreft het de nieuwbouw die is gepland op de plek van het voormalige NUON-gebouw bij de Schoterbrug. Aangezien er geen wijkraad is voor de Indische Buurt Zuid, bekijken we, samen met wijkraad Patrimonium, ook de overige bouwprojecten aan de Spaarndamseweg.

Er is op 14 mei al een bijeenkomst geweest waarin het eerste concept is gepresenteerd. Op de onderstaande website kunt u de randvoorwaarden en tekeningen bekijken.

http://www.haarlem.nl/spaarndamseweg

Tevens konden op de website tot 27 mei door iedereen ideeën en commentaren gegeven worden op het eerste concept.
Op 4 juni was er in de Koningskerk weer een presentatie van de concept ontwikkelvisie en de belangrijkste op- en aanmerkingen die bewoners tot dan toe op het concept gegeven hebben. Het grootste aantal opmerkingen betrof het in gevaar komen van de speeltuin op de hoek van de Zaanenstraat en de Spaarndamseweg. Het bleek om een verkeerd geplaatste pijl op de plattegrond te gaan. Dit is ondertussen aangepast, maar hieruit is wél heel duidelijk gebleken dat de bewoners de speeltuin op die plek niet kwijt willen.
De volgende stap is het maken van de concept ontwikkelvisie zoals die aan het college van B en W wordt aangeboden. Wij proberen zo spoedig mogelijk deze versie ter inzage te krijgen en daarvoor zijn ook toezeggingen gedaan door de betreffende afdeling.
Onderstaand schema geeft nog een keer de doorlooptijd aan voor de ontwikkelvisie.

Ook kunt u via mail op de hoogte gehouden worden van alle ontwikkelingen rondom deze projecten. Zie onderstaande link:

Inschrijven voor mailings Spaarndamseweg

Verslag jaarvergadering 10 april 2019

Verslag jaarvergadering 10 april 2019, Wijkcentrum De Horizon

Aanwezig:          Rien Boon, Carla van Essen,  Jan van Eijsden, Younes Bellafkih, Olivier Blokzijl,

Ca. 20 bezoekers

______________________________________________________________________________

Agenda 

–   Opening: 20.00 uur
–   Jaarverslag 2018
–   Financieel jaarverslag 2018
–   Verslag 2019 van de  kascontrole- commissie en verkiezing nieuw lid
–   Voorstellen van de wijkagent
–   Ontwikkelingen 2019
–   Vergroening door Ingrid van KNNV de Tuinambassadeur van Haarlem
–   Werkgroep groen IBN
–   Rondvraag
–   Afsluiting met hapje en drankje.

 • Rien opent de vergadering.
 • Besproken wordt het jaarverslag 2018.
 • Rien benadrukt de noodzaak om snel nieuwe wijkraadsleden aan te stellen.
 • Besproken wordt: de ontwikkelzones, de AED’s, de oversteek naar LandinZicht, de herinrichting van het NG-plein, de vergroening.
 • Komend jaar start de ontwikkelzone Spaarndamseweg. De wijkraad wordt daarbij betrokken en zal vooral kijken naar de effecten op de buurt en de afwikkeling van verkeersstromen. Communicatie naar de bewoners lijkt in orde.
 • De spreiding van AED’s in de wijk is nu: Oosterstraat, Immanuelkerk, Fysiopraktijk Rijksstraatweg en Sauna van Egmond. Dringend gewenst: een AED bij LandinZicht. In de wijk IBN zijn ca. 20 burgerhulpverleners. Je kunt een AED aanmelden bij www.hartslagnu.nl.
 • Goedkeuring van het financieel jaarverslag. Goedgekeurd door de kascommissie.
 • Wijkagent Muriel Blankers (38 jr) stelt zich voor. Zij is sinds januari 2019 wijkagent in de Indische Buurt;  het is een tijdelijke aanstelling; de vacature moet nog officieel komen; ze werkt 3 dagen p.w. en moet de opleiding nog afronden. Er zijn vanuit de zaal vragen over wat (welk incident) waar (Handhaving of politie) melden. Misschien eens aandacht aan schenken, bijv. via website en/of wijkblad.
 • Presentatie KNNV Tuinambassadeur Ingrid. Zij geeft gratis advies voor de kleinere tuinen.
 • Presentatie Werkgroep Groen – Mariëtte Out.
 • Uitdelen bloemenzaadjes en plantjes.
 • Afsluiting met hapje en drankje.

Jaarverslag 2018

Wilt u vast een idee krijgen waar de wijkraad Indische buurt Noord het over gaat hebben op de jaarvergadering, 10 april (klik hier voor meer informatie)? Of kunt u er niet bij zijn en bent u wel benieuwd naar de inhoud? Dan is hier het jaarverslag van 2018. U vindt erin wat er afgelopen jaar is gebeurd en wat de plannen voor de toekomst zijn.

Voor vragen of opmerkingen kunt u ons altijd mailen naar info@wibn.nl of ons bereiken via onze Facebook pagina.

AED´s in de wijk (vervolg)

Afgelopen dinsdag 19 februari is de werkgroep AED bij elkaar geweest in het Rode Kruisgebouw aan de Vergierdeweg. Daarbij waren de projectleider, het Rode Kruis, trainers, de gemeente en wijkraden aanwezig. Het volgende is besproken:

de AED´s

De landelijke norm voor de afstand naar een AED-locatie is gesteld op hemelsbreed 500 meter. Dit was eerder 1.000 meter, dus al een hele verbetering.Op vrijdag 22 februari wordt gestart met het plaatsen van de eerste negen AED’s waarvoor al toestemming is verkregen van de eigenaren van de gebouwen/huizen waartegen de buitenkasten komen te hangen. Voor onze buurt zijn dat Sauna van Egmond en de Fysiopraktijk aan de Rijksstraatweg 271. Als alles goed gaat zijn deze twee locaties dus in de week van 25 februari voorzien van een AED in een buitenkast. In de Oosterstraat is een sponsoractie via www.buurtaed.nl met succes afgrond, zodat daar binnenkort ook een buitenkast met AED komt te hangen. De Immanuelkerk is benaderd met de vraag of zij ook een buitenkast tegen de gevel willen hebben. De gesprekken daarover zijn nog niet afgerond. Verder worden bewoners van Land In Zicht benaderd om een buurtaed-actie op te starten. Bewoners kunnen altijd zelf een sponsoractie opstarten via www.buurtaed.nl. Mochten er nog bewoners zijn die privé een AED hebben en die ter beschikking willen stellen, dan kan onderzocht worden of we daar een buitenkast voor kunnen krijgen en kunnen zij die ook aanmelden bij www.hartslag.nu.

de burgerhulpverleners

In onze buurt wonen een aantal burgerhulpverleners. Hoe meer dat er zijn, hoe beter. Wanneer mensen de training hebben gehad en gecertificeerd zijn, kunnen ze zich aanmelden bij www.hartslag.nu, zodat ze ook in het oproepsysteem voor alarmering komen. Er zal, wanneer alle AED’s in de gemeente geplaatst zijn, onderzocht worden of er trainingen voor een schappelijk tarief georganiseerd kunnen worden in de buurt.

de alarmprocedure

Als bij een 112 melding wordt vastgesteld dat het om een mogelijke hartstilstand gaat, worden de burgerhulpverleners die zich dichtbij het slachtoffer bevinden (binnen een straal van 750 meter, mbv. gps) automatisch gealarmeerd. Zij ontvangen een bericht op hun telefoon, per app of sms. Ze worden gevraagd rechtstreeks naar het slachtoffer te gaan of eerst een aangemelde AED op te halen. De eerste hulpverlener die arriveert start de reanimatie, hetzij handmatig, hetzij mbv. de AED.

Ervaring Bert Voskuyl

Hieronder een link naar het verhaal van een buurtbewoner, de bekende journalist/schrijver Bert Voskuyl, die aan den lijve heeft ondervonden dat een snelle reanimatiepoging van levensbelang is.

Ervaring Bert Voskuyl

AED’s in de wijk

Hierbij een update van het AED project dat de gemeente in heeft gezet. De projectleidster heeft gemeld dat de uitwerking van haar plan nu bij de gemeente ligt en dat de locaties zijn bepaald. De AED’s worden begin 2019 geplaatst. Zij blijven eigendom van de gemeente. Die is dan ook verantwoordelijk voor plaatsing, onderhoud en aanmelding bij Hartslag.nu, het oproepsysteem van de alarmcentrale  (112).

Daarnaast lopen er een aantal acties via Buurtaed.nl, waar Philips een bedrag van ±€1.000 aan bijdraagt. Zo is de actie van de Oosterstraat al met goed resultaat afgesloten en zal daar binnenkort een AED komen te hangen. Ook de door een bewoner van de Indische straat gestarte sponsoringactie via Buurtaed.nl zit al op 70% van het op te halen bedrag. Daar moet nog ongeveer €800 worden opgehaald.

Hieronder een link naar het verhaal van een buurtbewoner, de bekende journalist/schrijver Bert Voskuil, die aan den lijve heeft ondervonden dat een snelle reanimatiepoging van levensbelang is..

Ervaring Bert Voskuyl

Op het kaartje van de buurt zie je de locaties van de AED’s die te verwachten zijn. De rondjes met een vraagteken geven de AED’s aan die de gemeente gaat plaatsen. De rondjes met een ster geven de lopende Buurtaed.nl acties aan.

AED kaart Stan