Penningmeester WIBN

iZoof informatiebijeenkomst

Resultaten pilot elektrisch autodelen en toekomst duurzamemobiliteit in Haarlem

Geachte heer/mevrouw ,
Vorig jaar gingen 130 Haarlemmers de uitdaging aan om 100% elektrische auto’s met elkaar te delen. Ze waren het zat dat hun wijk dichtslibt met auto’s en de lucht steeds verder vervuilt. Er ontstond een hybride organisatievorm onder de naam van iZoof Carsharing en het resultaat is meer dan verbluffend. Maar liefst 25% van de deelnemers nam afstand van zijn brandstofauto, er werd een betaalbaar mobiliteitsconcept ontwikkeld. Geen theorie, maar een bottum-up praktijkinitiatief, dat morgen toepasbaar is in een hele stad.

Hoe komt het dat dit initiatief zo succesvol is? Wat maakt dat inwoners al tijdens de pilotfase de bereidheid hadden hun gedrag te veranderen? En welke betekenis kan deze hebben voor de toekomst van duurzame mobiliteit in Haarlem? Hoe komt het dat vele Mobility as a Service (MaaS) concepten nog in voorbereiding zijn en in Haarlem deze successen worden geboekt?

Wilt u weten hoe we tot deze resultaten gekomen zijn en waarom elektrisch autodelen werkt in Haarlem? We verwelkomen u graag op woensdag 11 december a.s. in de Philharmonie in Haarlem om 16:00 uur. Meer informatie en de mogelijkheid om u aan te melden voor dit event volgt binnenkort in een uitnodiging.

Met vriendelijke groet,
Spaarnelanden nv

Robert Oosting
Directeur

Opstart Indische buurttuin

Haarlems Dagblad 29 oktober 2019

Meer groen in Indische Buurt

Door Annemieke Windt
stadsredactie@haarlemsdagblad.nl

HAARLEM Als alle neuzen dezelfde kant op staan, dan kan het ineens snel gaan. Dat blijkt wel uit de stroomversnelling waarin de aanleg van de Buurttuin Indische Buurt Noord terecht is gekomen.

De buurttuin-in-wording, zoals de initiatiefnemers het zelf noemen, ligt achter wijkcentrum De Horizon waar tot zaterdag de stoeptegels het beeld bepaalden.
,,We kregen nog geen twee weken geleden toestemming van wethouder Jur Botter om de tuin aan te leggen en daarna zijn we direct met de voorbereidingen begonnen”, vertelt opbouwwerker Marcel Smeenk van welzijnsorganisatie Dock. Bij de feestelijke start van de plantdag stond niet wethouder Botter maar wethouder Merijn Snoek klaar om zijn handen uit de mouwen te steken. ,,Ik zou eigenlijk maar één tegel weghalen, maar het ging zo lekker”, zegt Snoek nadat hij er maar liefst drie rijen tegels uit heeft gehaald.
Meer groen is belangrijk weet hij. ,,Zeker hier, want de Indische Buurt Noord is een versteende wijk. We hebben meer groen nodig om het regenwater af te voeren en het is goed voor de vogels en insecten. Het is ook gezellig, want mensen voelen zich thuis als er meer groen is.”

Geen eenvoudige klus

Toch is het vergroenen van een wijk geen eenvoudige klus. Parkeerplaatsen moeten wijken voor meer groen en dat is wel eens tegen het zere been van wijkbewoners die hun auto graag pal voor de deur parkeren.
Klein beginnen is volgens Jeanine Stobbelaar, een van de initiatiefnemers, een manier om mensen te overtuigen. Zij stond anderhalf jaar geleden met Mariette aan de wieg van het plan om het pleintje om te toveren tot een buurttuin. ,,We moeten mensen overtuigen dat dit een goed idee is. Met de werkgroep Groen zijn we aan de slag gegaan en we kregen steun van de wijkraad.”
Zaterdagochtend blijkt dat er genoeg mensen zijn om te starten. Het gedeelte van het plein dat direct grenst aan het wijkgebouw is al veranderd. Er zijn borders aangelegd en daar zijn alvast wat planten neergezet, zodat de vrijwilligers weten waar ze kunnen beginnen. Een jochie van anderhalf wil al starten als de toespraken nog bezig zijn. Zijn vader moet hem tussen de planten vandaan halen. ,,Hij heeft de hele week geholpen met de voorbereidingen”, glundert zijn moeder.
Een ander deel van het pleintje moet plaats gaan bieden aan doe-tuinen waar wijkbewoners met elkaar aan de slag kunnen. Ook daar wordt zaterdag gewerkt. ,,Het idee is dat de buurttuin in ieder geval op maandagochtenden open is voor de buurt”, vertelt Smeenk. Ook donderdagmiddagen gaan de poorten open. Buurtbewoners kunnen samen tuinieren en zo elkaar leren kennen.
De behoefte aan meer groen is groot, weet Tim van der Steen van Steenbreek023. ,,Sinds de regels voor geveltuintjes vorig jaar zijn versoepeld hebben we er veel vragen over gekregen.”

Buurttuin moet helpen tegen wateroverlast

Ontwikkelvisie Spaarndamseweg

Spaandamseweg_uitnodiging14mei

De gemeente is bezig een zogenaamde ‘Ontwikkelvisie Spaarndamsewegzone’ te maken. Hierin komen de voorwaarden waaraan de ontwerpen van de ontwikkelaars moeten voldoen. Voor de Indische Buurt Noord betreft het de nieuwbouw die is gepland op de plek van het voormalige NUON-gebouw bij de Schoterbrug. Aangezien er geen wijkraad is voor de Indische Buurt Zuid, bekijken we, samen met wijkraad Patrimonium, ook de overige bouwprojecten aan de Spaarndamseweg.

Er is op 14 mei al een bijeenkomst geweest waarin het eerste concept is gepresenteerd. Op de onderstaande website kunt u de randvoorwaarden en tekeningen bekijken.

http://www.haarlem.nl/spaarndamseweg

Tevens konden op de website tot 27 mei door iedereen ideeën en commentaren gegeven worden op het eerste concept.
Op 4 juni was er in de Koningskerk weer een presentatie van de concept ontwikkelvisie en de belangrijkste op- en aanmerkingen die bewoners tot dan toe op het concept gegeven hebben. Het grootste aantal opmerkingen betrof het in gevaar komen van de speeltuin op de hoek van de Zaanenstraat en de Spaarndamseweg. Het bleek om een verkeerd geplaatste pijl op de plattegrond te gaan. Dit is ondertussen aangepast, maar hieruit is wél heel duidelijk gebleken dat de bewoners de speeltuin op die plek niet kwijt willen.
De volgende stap is het maken van de concept ontwikkelvisie zoals die aan het college van B en W wordt aangeboden. Wij proberen zo spoedig mogelijk deze versie ter inzage te krijgen en daarvoor zijn ook toezeggingen gedaan door de betreffende afdeling.
Onderstaand schema geeft nog een keer de doorlooptijd aan voor de ontwikkelvisie.

Ook kunt u via mail op de hoogte gehouden worden van alle ontwikkelingen rondom deze projecten. Zie onderstaande link:

Inschrijven voor mailings Spaarndamseweg

Verslag jaarvergadering 10 april 2019

Verslag jaarvergadering 10 april 2019, Wijkcentrum De Horizon

Aanwezig:          Rien Boon, Carla van Essen,  Jan van Eijsden, Younes Bellafkih, Olivier Blokzijl,

Ca. 20 bezoekers

______________________________________________________________________________

Agenda 

–   Opening: 20.00 uur
–   Jaarverslag 2018
–   Financieel jaarverslag 2018
–   Verslag 2019 van de  kascontrole- commissie en verkiezing nieuw lid
–   Voorstellen van de wijkagent
–   Ontwikkelingen 2019
–   Vergroening door Ingrid van KNNV de Tuinambassadeur van Haarlem
–   Werkgroep groen IBN
–   Rondvraag
–   Afsluiting met hapje en drankje.

 • Rien opent de vergadering.
 • Besproken wordt het jaarverslag 2018.
 • Rien benadrukt de noodzaak om snel nieuwe wijkraadsleden aan te stellen.
 • Besproken wordt: de ontwikkelzones, de AED’s, de oversteek naar LandinZicht, de herinrichting van het NG-plein, de vergroening.
 • Komend jaar start de ontwikkelzone Spaarndamseweg. De wijkraad wordt daarbij betrokken en zal vooral kijken naar de effecten op de buurt en de afwikkeling van verkeersstromen. Communicatie naar de bewoners lijkt in orde.
 • De spreiding van AED’s in de wijk is nu: Oosterstraat, Immanuelkerk, Fysiopraktijk Rijksstraatweg en Sauna van Egmond. Dringend gewenst: een AED bij LandinZicht. In de wijk IBN zijn ca. 20 burgerhulpverleners. Je kunt een AED aanmelden bij www.hartslagnu.nl.
 • Goedkeuring van het financieel jaarverslag. Goedgekeurd door de kascommissie.
 • Wijkagent Muriel Blankers (38 jr) stelt zich voor. Zij is sinds januari 2019 wijkagent in de Indische Buurt;  het is een tijdelijke aanstelling; de vacature moet nog officieel komen; ze werkt 3 dagen p.w. en moet de opleiding nog afronden. Er zijn vanuit de zaal vragen over wat (welk incident) waar (Handhaving of politie) melden. Misschien eens aandacht aan schenken, bijv. via website en/of wijkblad.
 • Presentatie KNNV Tuinambassadeur Ingrid. Zij geeft gratis advies voor de kleinere tuinen.
 • Presentatie Werkgroep Groen – Mariëtte Out.
 • Uitdelen bloemenzaadjes en plantjes.
 • Afsluiting met hapje en drankje.

Jaarverslag 2018

Wilt u vast een idee krijgen waar de wijkraad Indische buurt Noord het over gaat hebben op de jaarvergadering, 10 april (klik hier voor meer informatie)? Of kunt u er niet bij zijn en bent u wel benieuwd naar de inhoud? Dan is hier het jaarverslag van 2018. U vindt erin wat er afgelopen jaar is gebeurd en wat de plannen voor de toekomst zijn.

Voor vragen of opmerkingen kunt u ons altijd mailen naar info@wibn.nl of ons bereiken via onze Facebook pagina.